Политика за поверителност

Политика за поверителност

В настоящия Раздел са описани начините, по които Сандоз събира, обработва и използва информация за отделни лица, които посещават този сайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ САНДОЗ МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашите лична информация и данни без да нарушаваме Общите условия за ползване, които са били в сила към момента на събирането, както и приложимите правни норми.

Лични данни

Използваният термин „Лични данни“ в настоящите Общи условия за ползване има значението съгласно приложимите правни норми и се отнася за информация, може да бъде използвана за идентифицирането Ви, като например, Вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер. По принцип, ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящите Общи условия за ползване. Ние обаче си запазваме правото да извършваме и друго обработване, доколкото това е разрешено или се изисква от приложимите правни норми. По-долу е разяснено как и кога ще събираме и обработваме Ваши Лични данни.

Цел за събирането и обработването на Лични данни

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой/я сте. За някои услуги обаче, може да е необходимо да ни предоставите Лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, е възможно Вие да не получите достъп до определени части от сайта, а ние - да не можем да отговорим на Ваши запитвания. Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата, или за която сме Ви информирали при събирането на Лични данни от Вас.

Неразкриване на Лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме, или по друг начин да предаваме, Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящите Общи условия за ползване, или съгласно приложимите правни норми. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други лица от групата на Новартис в други държави, които са съгласни да ги обработват съгласно настоящите Общи условия за ползване. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, или които ни оказват услуги, за по-нататъшно обработване съгласно целта (целите), за която (които) Личните данни са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например, доставка на услуги, оценка на полезността на този сайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на приложимите правни норми, разрешеното от нас, или посоченото в настоящите Общи условия за ползване. Възможно е също така предоставените от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че определена дейност или продукти, с които е свързан този сайт, или част от тях, както и свързаните данни, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните Ви данни съгласно настоящите Общи условия за ползване. Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложима правна норма, съдебен или административен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина, при стриктно спазване на приложимите правни норми.

Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме разумни мерки, за да осигурим Личните Ви данни да бъдат точни и актуални за целите, за които са събрани. В случай на директен маркетинг, ако това се изисква съгласно приложимите норми, ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали, или опция да изберете да продължите да получавате такива. Вие имате право на достъп до обработваните от Сандоз Ваши Лични данни, право да поискате Санодз да заличи, коригира или блокира Ваши Лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимите правни норми, както и право да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, при наличие на законово основание за това и съгласно приложимите правни норми. Ако желаете да се свържете с нас относно обработването от наша страна на Личните Ви данни, да възразите срещу обработването, или да поискате корекция, блокиране или заличаване на Личните Ви данни, пишете ни на адреса на Сандоз, или ни изпратете искане с електронен подпис на адрес: privacy_sandoz.bulgaria@sandoz.com. Искането следва да отговаря на приложимите правни норми. В съобщението до нас посочете наименованието на сайта, на който сте предоставили Лични данни, както и конкретните данни, които бихте искали да коригираме, актуализираме, блокираме, заличим, или срещу обработването на които възразявате, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията Ви във връзка с Лични данни ще бъдат разгледани и Сандоз ще изпълни задълженията си съгласно приложимите правни норми за защита на Личните данни.

Лични данни на непълнолетни и малолетни лица

Настоящият сайт нито е предназначен, нито е разработен с цел да привлича вниманието на лица под 18 години. Всяко лице, което иска информация за продукт, трябва да е навършило 18 години. Личните данни на малолетни и непълнолетни лица няма да бъдат обработвани и/или разкривани, без да е осъществен пряк контакт (не по електронен път) и да е получено съгласието на родител или настойник. На родителя/настойника ще бъдат предоставени информация и възможност да се противопостави на събирането, обработването, съхраняването или разкриването на тези данни, съгласно приложимите норми.

Сигурност и поверителност

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени, освен всичко друго, с парола и защитна стена, отговаряща на съответните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни, ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване, съгласно приложимите норми.

Трансфер на данни в чужбина

Ние сме част от групата Новартис, която представлява глобална група от дружества и разполага с бази данни в различни държави, някои от които се управляват от местното дружество от групата Новартис, а други – от трети лица, действащи от името на или оказващи услуги на дружество от групата Новартис. Възможно е да прехвърляме данните Ви до някоя от базите данни на групата извън държавата, в която живеете, включително в държави, в които може да не се прилага същата степен на защита на Личните Ви данни, в сравнение със защитата, предлагана във Вашата държава. Групата на Новартис обаче е приела „Задължителни корпоративни правила“ – система от принципи, правила и инструменти, предвидени в европейското законодателство, които имат за цел да се осигури ефективна степен на защита на данните, по-специално, при прехвърляне на лични данни извън Европейското икономическо пространство и Швейцария. Когато приложимите правни норми изискват задължително уведомяване или разрешение от компетентни органи за прехвърляне на данните в други държави, ние спазваме съответните изисквания.

Повече информация относно правата Ви във връзка с Личните данни и приложимите политики на Новартис можете да намерите в следните документи:

Задължителни корпоративни правила на Новартис (PDF)
Политика на Новартис за защита на личните данни (PDF)

x